Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen ,,VOP“)

I. Všeobecná ustanovení

Cestovní agentura Husmen s.r.o., IČO: 059 91 587, se sídlem Veltlínská 1625, 28002 Kolín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 274225 (dále též jen Husmen s.r.o.) je poskytovatelem dárkových a zážitkových služeb, tel. 728 644 821, e-mail info@husmen.cz

Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Husmen s.r.o. a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Poskytovatel služeb nebo též poskytovatel (Husmen s.r.o.) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“) poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel – (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též příjemce – je jím přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, případně třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy – objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito VOP se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce zážitkový certifikát/poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito VOP projevil souhlas. Za případné chyby při přenosu dat nenese Poskytovatel odpovědnost.

Službou – jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto VOP.

Zážitkovým certifikátem/poukazem –  je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu blíže specifikovanou v průvodním dopise a na internetových stránkách www.husmen.cz za podmínek stanovených v těchto VOP. Zážitkový certifikát/poukaz následně také slouží jako vstupenka na zážitek.

III. Vznik smluvního vztahu

Husmen s.r.o. zajišťuje účast na různých akcích a aktivitách (dále jen „služby“) na základě nákupu zážitkového certifikátu/poukazu na www.husmen.cz. Zážitkový certifikát/poukaz může objednatel koupit pro sebe nebo pro třetí osobu. Smluvní vztah vzniká mezi Husmen s.r.o.  a objednatelem, a to koupí zážitkového certifikátu/poukazu, přičemž „koupí“ se rozumí zaplacení kupní ceny zážitkového certifikátu/poukazu objednavatelem ve prospěch  Husmen s.r.o.  dle čl. V. těchto podmínek. Koupí zážitkového certifikátu/poukazu objednavatel potvrzuje, že souhlasí s VOP Husmen s.r.o. 

IV. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s objednavatelem, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod. Husmen s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Výjimku tvoří externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní data klientů poskytována za účelem plnění smlouvy a to v minimálním rozsahu.

Zákazník bere na vědomí, že Husmen zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne v souvislosti s jednáním o objednávce, jejím uzavřením a plněním (zejména jméno, příjmení a titul, datum narození, adresa bydliště/pro doručování, e-mail a telefonní čísla), a dále osobní údaje, které Husmen shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Husmen bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronických databází i ručně v listinné podobě. Husmen při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, zejm. Nařízení (EU) 2016/679 (dále též jen „GDPR“) a zákon o zpracování osobních údajů. Osobní údaje zákazníka bude Husmen zpracovávat pouze k následujícím účelům a po uvedenou dobu:

a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o objednávce či její změně a plnění objednávky – po dobu nutnou k tomuto účelu

b) ochrana práv a právem chráněných zájmů Husmen – po dobu 5 let od splnění nebo zániku smlouvy a v případě soudního či jiného sporu ze smlouvy po dobu trvání takového sporu a dále rok od jeho ukončení

c) dodržení právní povinnosti Husmen stanovené obecně závazným právním předpisem – po dobu trvání této povinnosti

d) marketingové účely (šíření obchodních sdělení o vlastních službách a produktech dle zákona č. 480/2004 Sb.), a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail zákazníka – do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Bez poskytnutí osobních údajů pro účely dle písm. a), b a c) však nemůže být uzavřena ani plněna objednávka. Poskytnutí uvedených údajů pro účel dle písm. d) je dobrovolné a zákazník může zpracování pro tento účel odmítnout předem uvedením poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“ do části „Poznámky“ v objednávce, případně kdykoliv později písemným/e-mailovým oznámením na adresu Husmen. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí shora uvedené doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Za účelem uvedeným pod písm. a) bude Husmen v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat (např. poskytovatel ubytování, dopravce, provozovatel zážitků, atd.). Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování.

Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu za účelem uvedeným pod písm. b) a c) předávány zpracovateli, se kterým agentura Husmen uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů (např. obchodní zástupci, účetní, auditoři). Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů vyžadovanými dle čl. 13 GDPR. Zákazník má právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování za podmínek stanovených čl. 15-22 GDPR. Pokud Husmen nepřijme opatření, o něž zákazník požádal, informuje bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti zákazníka o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (ÚOOÚ) a žádat o soudní ochranu. V případě, že zákazník uzavírá objednávku i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout jejich osobní údaje.

V. Cena a platební podmínky

Ceny jednotlivých zážitkových certifikátů/poukazů jsou konečné, tzn. cena na webových stránkách uvedená je částka zahrnující zákonem danou výši DPH. Ceny jsou platné ke dni objednání. 

a) cena předmětu – koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně zážitkového certifikátu/poukazu Husmen s.r.o. nebo položky nabídky dárkových předmětů, která je jako cena objednaného zboží uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena telefonicky při telefonické objednávce. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetové adrese husmen.cz (k zážitku/poukazu bude přiložen platební doklad/faktura, který může být uhrazen převodem z účtu, poštou převodem, platbou v hotovosti při osobním převzetí). Pokud není platební doklad/faktura uhrazen na účet společnosti do data splatnosti od data vydání platebního dokladu/faktury, certifikát je stornován a je považován za neplatný.

b) zpoplatnění dopravy
Ke kupní ceně bude připočten paušální poplatek, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky:

česká pošta: expresní balík platba převodem (99,- Kč); obyčejně platba převodem (99,- Kč)

c) zvýšení ceny služeb zážitkového certifikátu/poukazu
Husmen s.r.o. je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zážitkového certifikátu/poukazu v případě, že dodavatelé služeb (provozovatelé) zvýší ceny svých služeb minimálně o 10%. Jednostranné zvýšení ceny služeb musí Husmen s.r.o. oznámit kupujícímu do 20. dne před započetím služby, nejpozději však v okamžik rezervace termínu a místa služby. Zvýšení ceny dle tohoto článku je kupující povinen zaplatit Husmen s.r.o. ve lhůtě, kterou Husmen s.r.o. kupujícímu písemně oznámí. Pokud zvýšení ceny služeb přesáhne 10% celkové ceny služeb, má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn si vybrat jinou službu v nabídce, která odpovídá původní ceně zakoupeného zážitkového certifikátu/poukazu.

VI. Změna obchodních podmínek

Husmen s.r.o. vychází z jemu známých skutečností ke dni vydání těchto podmínek. Husmen s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky, je však povinen sdělit tuto skutečnost objednavateli nejméně 1 měsíc předem. Změna je objednavateli oznámena výlučně oznámením na internetových stránkách www.husmen.cz. Kromě toho může Husmen s.r.o. volitelně objednavatele upozornit na budoucí změnu i jiným způsobem, aniž by to však bylo důvodem pro aplikaci režimu změny obchodních podmínek na smluvní vztah ve smyslu ustanovení § 1752 NOZ.

V případě změny těchto podmínek objednavateli vzniká právo vypovědět smlouvu, kterou může objednavatel uplatnit písemně u Husmen s.r.o  ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byla změna podmínek sdělena. Výpověď smlouvy je účinná k poslednímu dni lhůty pro výpověď. Pokud objednavatel takto vypoví smlouvu z tohoto důvodu, vrátí Husmen s.r.o. objednavateli zaplacenou cenu služby, která měla být objednavateli dle smlouvy poskytnuta, a to do 30 dnů. Strany se však mohou dohodnout i na poskytnutí jiné služby (v zaplacené ceně) z aktuální nabídky nebo na jiném postupu.

Pokud objednavatel nevyužije svého práva vypovědět smlouvu podle čl.VIII, stávají se nové obchodní podmínky součástí smlouvy a bude se jimi řídit smluvní vztah mezi Husmen s.r.o. a objednavatelem, a to ode dne, který je v nich uveden jako první den platnosti takových podmínek, jinak od prvního dne následujícího po lhůtě, ve které je objednavatel oprávněn smlouvu vypovědět pro oznámenou změnu obchodních podmínek.

VII. Rezervace a storno rezervace

Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána s Husmen s.r.o. do data vypršení platnosti certifikátu/poukazu. Pokud v této lhůtě objednávající neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak. Rezervací termínu a místa konání aktivity se Husmen s.r.o. zavazuje zabezpečit objednávajícímu nebo osobě uvedené v objednávce služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Rezervace je závazná. Je nutné, aby objednávka termínu a místa konání byla provedena nejméně dva týdny před samotným uskutečněním zážitku.

Storno rezervace

a) Příjemcem služby:

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době poskytovatele uvedené na webu) a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu termín nový. Je-li ve specifikaci zážitku (v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého zážitkového certifikátu/poukazu) uvedena jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 3 pracovních dnů dle předchozí věty.

Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a rezervace bude zrušena později než v uvedené lhůtě nebo pokud se příjemce k čerpání služby vůbec nedostaví, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, je však povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši nákladů vynaložených poskytovatelem služeb, příp. dodavatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, maximálně však ve výši ceny objednané služby.

Příjemce služby je oprávněn v době platnosti zážitkového certifikátu/poukazu sjednat termín poskytnutí služby po uplynutí platnosti certifikátu/poukazu, ovšem po uplynutí jeho platnosti již nelze tento termín ze strany příjemce měnit.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. Rezervaci nelze příjemcem služby stornovat. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

Rezervaci je možné zrušit 3 pracovní dny (do 17:00) dříve před sjednaným termínem rezervace a sjednat termín nový v rámci platnosti certifikátu, není-li uvedeno u konkrétního zážitku jinak.

Rezervaci je možné zrušit 2 pracovní dny před sjednaným termínem nejpozději však 1 pracovní den (do 17:00) před sjednaným termínem za poplatek v hodnotě poloviny kupní ceny sjednaného certifikátu/poukazu a sjednat termín nový v rámci platnosti certifikátu/poukazu nebo odstoupit od smlouvy, kdy bude objednateli zážitkového certifikátu/poukazu vrácena polovina kupní ceny sjednaného zážitkového certifikátu/poukazu, není-li uvedeno u konkrétního zážitku jinak.

Rezervace zrušená později než v předchozích odstavcích, respektive v den realizace zážitku, je považována za uskutečnění/realizaci zážitku bez jakéhokoli nároku na náhradu škody.

b) Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:00 hod.). Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti zážitkového certifikátu/poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu/poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. účelně vynaložené náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín.

Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti zážitkového certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti zážitkového certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. Exkluzivní termín může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci = počasí, apod) a přesunut na jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

U některých služeb platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na průvodním dopise, který je součástí objednaného zážitku.

VIII. Odstoupení od smlouvy a odstupné

Od smlouvy mohou odstoupit Husmen s.r.o. i objednavatel, a to za podmínek stanovených dále v těchto podmínkách, smlouvě nebo v právním předpisu.

Objednavatel je oprávněn u smlouvy uzavřené na dálku (např. prostřednictvím www.husmen.cz) do 14 dnů od jejího uzavření odstoupit, pokud však nebylo započato s plněním služby. Lhůta pro odstoupení objednavatele od smlouvy běží ode dne, kdy byl zážitkový certifikát/poukaz objednavateli doručen nebo se považuje za doručený. S plněním služby je započato okamžikem provedení rezervace zážitku objednavatelem vůči zákaznickému centru Husmen s.r.o.. S plněním služby je započato také tehdy, pokud dojde ke sjednání neopakovatelné příležitosti pro čerpání zážitku na základě požadavku objednavatele. Sjednáním neopakovatelné příležitosti se rozumí situace, kdy je objednavatel oprávněn v konkrétním místě a čase čerpat službu od třetí osoby – např. navštívit konkrétní fotbalový zápas jako divák.

Objednavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že jím vybraná služba byla poskytovatelem služby zrušena a Husmen s.r.o. nedokáže ani v dodatečné lhůtě zajistit službu obdobnou od jiného poskytovatele.

Objednavatel je nad rámec případů uvedených shora oprávněn smlouvu zrušit i zaplacením odstupného podle ustanovení § 1992 NOZ, které činí 20% z hodnoty objednané služby (dle ceny s daní z přidané hodnoty) dle smlouvy a objednavatel tuto skutečnost písemně sdělí Husmen s.r.o. Takto však lze smlouvu zrušit pouze před uskutečněním rezervace. Po rezervaci termínu zážitku objednavatel ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy. V případě nevyužití zážitku se vzdává zážitku bez nároku na náhradu. Smlouva v případě zrušením zaplacením odstupného zaniká ke dni, kdy je současně odstupné zaplaceno a je doručen písemný úkon objednavatele směřující k ukončení smlouvy z tohoto důvodu. Husmen s.r.o. je oprávněn započíst svou pohledávku na odstupné proti pohledávce objednavatele na vrácení ceny sjednaných služeb.

Husmen s.r.o. je nad rámec dalších případů uvedených na jiných místech těchto VOP či právního předpisu dále oprávněn odstoupit od smlouvy:

V případě podstatného porušení smlouvy objednavatelem, v případě soustavného neposkytování součinnosti nutné k naplnění smlouvy objednavatelem, jakož i v případě porušování dalších povinností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

V případě zrušení poskytování služby poskytovatelem služeb.

Je-li Husmen s.r.o. znám důvod pro odstoupení v okamžiku rezervace, zavazuje se o tomto důvodu objednavatele informovat a odstoupení od smlouvy učinit bez zbytečného odkladu následně.

Odstoupení od smlouvy se činí písemně, musí být doručeno druhému účastníkovi. Strana odstupující od smlouvy je povinna odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co vznikla skutečnost, která zakládá právo na odstoupení.

Z důvodů hrubého porušení povinností objednavatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

IX. Práva a povinnosti smluvních stran

Obecná práva a povinnosti

Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého zážitkového certifikátu/poukazu. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokumentů je vždy uveden v průvodním dopise, který je součástí zážitkového certifikátu/poukazu.

Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s zážitkovým certifikátem/poukazem pro tento zážitek určeným (tj. označeným číslem shodným s číslem certifikátu/poukazu v e-mailové závazné rezervaci) a zážitkový certifikát/poukaz odevzdat dodavateli služeb (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby zážitkový certifikát/poukaz, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby, tzn. stejné důsledky jako když se příjemce služby nedostaví.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím zážitkového certifikátu/poukazu a nebo průvodního dopisu.

Příjemce služby má možnost v případě zájmu čerpat u dodavatele služeb další služby nad rámec služeb zakoupených od poskytovatele služeb, vždy však pouze na základě přímé domluvy s dodavatelem služeb. Příjemce služby je v tomto případě povinen zaplatit cenu těchto služeb přímo dodavateli služeb.

X. Reklamace, vady objednaných služeb

a) Příjemce služby má právo na reklamaci v případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb (dále jen „vady“).

b) Příjemce služby je povinen veškeré vady vytknout bez zbytečného odkladu. V případě odstranitelných vad neprodleně po jejich zjištění v průběhu čerpání služeb u poskytovatele a to tak, aby mohla být zjednána náprava přímo v místě poskytování služby. Poskytovatel v tomto případě zajistí nápravu. V ostatních případech uplatní příjemce služeb práva z vadného plnění u Husmen s.r.o. na emailové adrese husmen@centrum.cz. Při uplatnění reklamace uvede příjemce služeb zejména datum, předmět reklamace (vytýkané vady) a požadovaný způsob nápravy.

c) Příjemce služeb je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.

d) V případě, že náprava nebyla zjednána ani v přiměřené zákazníkem určené lhůtě na místě samém, má příjemce služeb právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Právo na slevu nelze přiznat, pokud příjemce služeb své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení čerpání služeb.

e) Vyskytnou-li se v průběhu čerpání podstatné vady poskytovaných služeb, Husmen s.r.o. přijme taková opatření, aby čerpání služeb mohlo pokračovat.

f) Husmen s.r.o. neručí za úroveň a cenu služeb jiného provozovatele, které nejsou předmětem smlouvy a které si příjemce služeb sjednal na místě samém. Příjemce služeb v těchto případech může případné nároky uplatnit pouze přímo u provozovatele.

g) Pokud příjemce služeb nevyužije voucher do konce platnosti zážitkového certifikátu/poukazu, t. j. nedostaví-li se k odjezdu/odletu/ na ubytování včas dle pokynů, nemůže absolvovat službu nebo její část, nebo nevyužije-li příjemce služeb některou z objednaných služeb bez zavinění Husmen s.r.o., nevzniká příjemci služeb nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

h) Husmen s.r.o. negarantuje realizaci objednaných služeb v případě, že se příjemce služeb při příjezdu do místa čerpání služeb opozdí o více než 24 hodin a neinformuje o této skutečnosti neprodleně (t. j. během těchto 24 hodin) Husmen s.r.o..

i) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o zájezdu je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti účastníků – Husmen s.r.o. a objednavatel, které nejsou výslovně upravené ve smlouvě ani v těchto podmínkách, se řídí právní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. V nejvyšší možné míře se Smlouva řídí právním řádem České republiky. Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce, ve kterém jsou navrhovateli poskytnuté i informace před jejím uzavřením, rekapitulace objednávky, obsah www.husmen.cz. Navrhovatel i objednavatel (ať již jde o jednu osobu nebo více osob) jsou povinni na vlastní náklady a odpovědnost seznámit se s obsahem všech dokumentů v českém jazyce, případně si na vlastní náklady zajistit překlad.

V případě, že je Husmen s.r.o. k tomu řádně zmocněn, je oprávněn jednat jménem poskytovatele služeb. Zmocnění je třeba objednavateli řádně prokázat.

Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech Husmen s.r.o. a na webových stránkách www.husmen.cz podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu Husmen s.r.o.. Fotografie použité v informačních materiálech (včetně internetových prezentací) k jednotlivým službám jsou pouze informační a orientační; auta, stroje, vybavení, pomůcky, osoby a okolí se mohou ve skutečnosti lišit. Bude-li zajištěna stejná technická funkčnost věci potřebné či spojené s poskytnutím zážitku, nejde o vadu plnění, pokud bude poskytnut zážitek s věcí či ve věci odlišné, než byla zobrazena na internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají platnosti ode dne 1.05.2017. Účinnosti ve vztahu ke konkrétnímu objednavateli pak nabývají dnem, kdy objednavatel sjedná smlouvu, ve které se výslovně odkazuje na užití těchto podmínek.

Objednavatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Husmen s.r.o. ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednavatele, může objednavatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Souhlas Klienta se zněním podmínek

O znění těchto podmínek je objednavatel informován předtím, než je mu umožněno prostřednictvím objednávacího systému Husmen s.r.o. odeslat objednávku. Podmínky jsou mu zpřístupněny v reprodukovatelné podobě. Je-li objednavatel spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 NOZ, musí mu být tyto VOP poskytnuty před uzavřením smlouvy v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1827 NOZ.

Je-li objednávka učiněna objednavatelem na dálku prostřednictvím internetové stránky www.husmen.cz, pak se tyto podmínky stávají nedílnou součástí objednávky okamžikem, kdy objednavatel klikne na tlačítko či odkaz způsobující odeslání úkonu pro Husmen s.r.o.

V případě, že objednavatel odešle objednávku z adresy elektronické pošty na adresu elektronické pošty uvedenou na www.husmen.cz , jeho zpráva musí obsahovat výslovný odkaz na tyto podmínky a prohlášení o tom, že s nimi souhlasí.

Husmen s.r.o. nebude akceptovat žádnou objednávku, v které by objednavatel přímo či nepřímo vylučoval znění těchto podmínek.

V případě, že objednavatel je spotřebitelem, smlouva byla uzavřena na dálku a objednavatel od ní oprávněně odstoupil, vrátí Husmen s.r.o. všechny peněžní prostředky, které mu objednavatel uhradil. Peněžní prostředky budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů.

Husmen s.r.o. vystavuje spolu s objednávkou fakturu – daňový doklad, na které jsou uvedeny zejména: cena sjednané služby, údaje o bankovním spojení, datum splatnosti faktury.

Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách www.husmen.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 5.2017

V Uhlířských Janovicích, dne 1. 5. 2017

Husmen s.r.o.