Privacy Policy

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s objednavatelem, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod. Husmen s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Výjimku tvoří externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní data klientů poskytována za účelem plnění smlouvy a to v minimálním rozsahu.

Zákazník bere na vědomí, že Husmen zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne v souvislosti s jednáním o objednávce, jejím uzavřením a plněním (zejména jméno, příjmení a titul, datum narození, adresa bydliště/pro doručování, e-mail a telefonní čísla), a dále osobní údaje, které Husmen shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Husmen bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronických databází i ručně v listinné podobě. Husmen při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, zejm. Nařízení (EU) 2016/679 (dále též jen „GDPR“) a zákon o zpracování osobních údajů. Osobní údaje zákazníka bude Husmen zpracovávat pouze k následujícím účelům a po uvedenou dobu:

a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o objednávce či její změně a plnění objednávky – po dobu nutnou k tomuto účelu

b) ochrana práv a právem chráněných zájmů Husmen – po dobu 5 let od splnění nebo zániku smlouvy a v případě soudního či jiného sporu ze smlouvy po dobu trvání takového sporu a dále rok od jeho ukončení

c) dodržení právní povinnosti Husmen stanovené obecně závazným právním předpisem – po dobu trvání této povinnosti

d) marketingové účely (šíření obchodních sdělení o vlastních službách a produktech dle zákona č. 480/2004 Sb.), a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail zákazníka – do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Bez poskytnutí osobních údajů pro účely dle písm. a), b a c) však nemůže být uzavřena ani plněna objednávka. Poskytnutí uvedených údajů pro účel dle písm. d) je dobrovolné a zákazník může zpracování pro tento účel odmítnout předem uvedením poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“ do části „Poznámky“ v objednávce, případně kdykoliv později písemným/e-mailovým oznámením na adresu Husmen. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí shora uvedené doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Za účelem uvedeným pod písm. a) bude Husmen v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat (např. poskytovatel ubytování, dopravce, provozovatel zážitků, atd.). Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování.

Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu za účelem uvedeným pod písm. b) a c) předávány zpracovateli, se kterým agentura Husmen uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů (např. obchodní zástupci, účetní, auditoři). Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů vyžadovanými dle čl. 13 GDPR. Zákazník má právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování za podmínek stanovených čl. 15-22 GDPR. Pokud Husmen nepřijme opatření, o něž zákazník požádal, informuje bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti zákazníka o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (ÚOOÚ) a žádat o soudní ochranu. V případě, že zákazník uzavírá objednávku i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout jejich osobní údaje.